نویسنده: شهاب فلاح چای - یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳٩۳

بهسازی در لغت به مفهوم بهتر کردن، اصلاح یا بهبود بخشیدن به وضعیت یا شرایطی می باشد. در صنعت ساختمان بهسازی بر حسب تعریف، ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در ساختمان، سازه یا اجزاء و عناصر آن است  که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظایف نیستند.

عدم توانایی ساختمان برای انجام وظیفه، که در این تعریف مورد اشاره قرار گرفته ممکن است ناشی از نارسایی طرح، نامناسب بودن اجراء، بهره برداری بی ضابطه یا فروپایگی ساختمان, سازه ساختمان یا اجزاء و عناصر آن در اثر تغییر در ضوابط آیین نامه ها ناشی از توسعه نظیر اطلاعات مهندسی، از دست رفتن مشخصه های مصالح و تجهیزات به دلایل مختلف از جمله اثر فرساینده زمان، سانحه، حادثه یا عوامل دیگر یا حاصل تغییر و تحول در شرایط زیست و کار و سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان باشد.

اگر بهسازی به منظور جبران فروپایگی و برگرداندن ساختمان, سازه یا اجزاء و عناصر آن به وضع اولیه باشد به آن اعاده وضع گفته می شود.

اگر بهسازی به منظور پاسخگویی به تغییر و تحول شرایط بهره برداری و سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان و یا تغییر در ضوابط آیین نامه ها باشد اعم از اینکه در سازه ساختمان و یا اجزاء و عناصر آن فرو پایگی به وجود آمده باشد یا خیر، ارتقای وضع نام دارد.

بهسازی طیفی گسترده از خدمت مهندسی و فعالیت هایی را در بردارد که ممکن است به منظور های مختلف فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیبا شناسی و حتی سیاسی انجام داده شدند.

بطور کلی بهسازی صرف نظر از گستردگی آن مستلزم دخالت در وضع موجود ساختمان می باشد و همانطور که بهسازی طیفی گسترده را شامل می شود میزان دخالت در وضع ساختمان، اجزاء و عناصر آن نیز طیفی گسترده از بسیار کم تا بسیار زیاد را پوشش می دهد که از ترمیم آغاز شده و پس از عبور از تعمیر، تقویت، باز پیرایی، نوکاری، تغییر سازگاری، تغییراساسی، تغییر نوع بهره برداری به گردشکاری و بازسازی می رسد و اگر هیچ یک از این راه حلها نتیجه بخش نباشد در صورت عدم مزاحمت، ساختمان به صورت متروکه رها می شود و یا تخریب و بجای آن بنایی با مشخصه های مورد هدف احداث می گردد که به آن نوسازی گفته می شود.

 

مهندس عباس پرتوی دیلمی

مهندس شهاب فلاح چای


09120215547

دفترگیلان – لاهیجان – خیابان امام خمینی – روبروی تاکسی تلفنی شمال -کلینیک ساختمانی پرتوی